Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

0194 a4ad 500
Reposted fromreckon reckon viaiblameyou iblameyou
naiwna
naiwna
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
naiwna
1646 9219 500
naiwna
8279 9541 500
7380 b4ac
Reposted frommyry myry viaotella otella
naiwna
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chce to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
4968 766b 500
naiwna
8537 8568
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapimpmyheart pimpmyheart
naiwna
8899 6ee6 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapimpmyheart pimpmyheart
naiwna
8432 cd7a 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapimpmyheart pimpmyheart
naiwna
4106 5c4b
Reposted frompesy pesy viapimpmyheart pimpmyheart
naiwna
naiwna
naiwna
1064 1032 500
Reposted fromtfu tfu viamiktoria miktoria
naiwna
Jest taka chwila
Kiedy stare słowa nie są już ważne
A nowych jeszcze nie ma
— Adam Zagajewski (via slowo-pisane.tumblr.com)

May 25 2017

naiwna
9399 7e27 500
chaos...
Reposted fromnivea nivea viaejze ejze
naiwna
Fizyka
Reposted fromPawelS PawelS vianieprzytomny nieprzytomny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl