Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2018

naiwna
4874 fc4d
Reposted fromdontbemad dontbemad viaklutz klutz
naiwna
3432 249f
Reposted fromfelicka felicka viaiblameyou iblameyou
naiwna
2846 d164
Reposted fromEtnigos Etnigos viaiblameyou iblameyou
naiwna

February 15 2018

naiwna
4687 573d 500
naiwna
6222 f78d 500
Reposted fromtichga tichga viaiblameyou iblameyou

February 12 2018

naiwna
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamarlylee marlylee
naiwna
6045 8242 500
The message printed on the motherboard of the Tesla machine sent to space
Reposted fromUnderOrion UnderOrion viamarlylee marlylee

February 08 2018

4454 4ab0
Reposted fromohnina ohnina vialajla lajla
naiwna
"Wiesz chciałbym ci powiedzieć. Ale nie mam którędy."
— Marcin Świetlicki
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish vialajla lajla
9169 892b 500
może karma wraca...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viamiktoria miktoria
naiwna
3159 047b 500
Charles Bukowski miałby dziś urodziny.
naiwna

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viamiktoria miktoria

February 07 2018

naiwna
Reposted fromkriokineza kriokineza viaLamb Lamb
4177 bf60 500

w: Wroclaw [Wroclove]

February 06 2018

naiwna
8321 d9df
Reposted frompiehus piehus vialajla lajla
naiwna
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialajla lajla
5694 e9b6 500
Reposted fromFalka-invincible Falka-invincible vialajla lajla

February 05 2018

naiwna
1310 3a5e 500
Anna Ciarkowska "Chłopcy, których kocham"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialajla lajla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl